Đối với một ngôi nhà, cổng cửa là một yếu tố vô cùng quan trọng. Phong thủy quan niệm rằng cổng chính, cửa chính là nơi dẫn khí vào nhà. Vì thế mở cổng, cửa cần chọn những phương vị tốt, dẫn được sinh khí, khí tốt vào nhà để mạng lại sức khỏe, bình an, tài lộc và may mắn đến cho gia chủ.

Vòng sao Phúc Đức là một yếu tố quan trọng để xác định phương vị cổng, cửa chính. Chính vì thế, các Thầy thường kết hợp yếu tố này là một yếu tố quan trọng trong việc chọn vị trí mở cổng, cửa.

Mở cửa theo vòng Phúc Đức như thế nào?

Đây là phương pháp căn cứ vào ngũ hành của Bát quái Trạch nhà (bao gồm: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài) để tìm phương vị Trường Sinh sau đó tính toán phương vị của Phúc Đức.

Trạch nhà là tọa của nhà và được xác định như sau:

  • Trạch Càn: là phương vị Tây Bắc
  • Trạch Khảm: là phương vị Bắc
  • Trạch Cấn: là phương vị Đông Bắc
  • Trạch Chấn: là phương vị Đông
  • Trạch Tốn: là phương vị Đông Nam
  • Trạch Ly: là phương vị Nam
  • Trạch Khôn: là phương vị Tây Nam
  • Trạch Đoài: là phương vị Tây

Vòng phúc đức được an thuận theo 24 sơn, mỗi sơn một sao theo thứ tự như sau: Phúc đức, Ôn hoàng, Tấn tài, Trường bệnh, Tố tụng, Quan tước, Quan quý, Tự ải, Vượng trang, Hưng phước, Pháp trường, Điên cuồng, Khẩu thiệt, Vượng tài, Tấn đền, Khốc khấp, Cô quả, Vinh phú, Thiếu vong, Xương dâm, Thân hôn, Hoan lạc, Tuyệt bại, Vượng tài.

Phúc đức được khởi tính bắt đầu từ sơn Trường sinh cục.

Cách khởi vòng sao Phúc đức

Như đã nói ở trên, để khởi được vòng sao Phúc đức, cần phải biết được trạch nhà. Sau khi xác định được trạch nhà thì căn cứ như sau để khởi Phúc đức.

Nhà trạch Càn

Trạch Càn có ngũ hành là Kim và quản 3 sơn là Tuất, Càn, Hợi. Vì trạch Càn có Trường Sinh tại Tỵ nên khởi cung Phúc đức tại phương Tỵ. Như vậy cả ba sơn là Tuất, Càn, Hợi cũng đều khởi Phúc đức tại phương Tỵ.

Nhà trạch Khảm

Trạch Khảm có ngũ hành là Thủy và quản 3 sơn là Nhâm, Tý, Quý. Trạch Khảm có Trường sinh tại Thân nền khởi cung Phúc đức tại phương Thân. Cả 3 sơn là Nhâm, Tý, Quý cũng đều khởi Phúc đức tại phương Thân.

Nhà trạch Cấn và Khôn

Nhà trạch Cấn và Khôn đều có ngũ hành là Thổ. Cấn quản 3 sơn là Sửu, Cấn, Dần. Khôn quản 3 sơn là Mùi, Khôn, Thân. Trường sinh của Cấn và Khôn đều an tại Thân nên khi khởi cung Phúc đức ta khởi tại phương Thân. Những nhà có phương vị là Sửu, Cấn, Dần, Mùi, Khôn, Thân cũng đều khởi phúc đức tại phương Thân.

Nhà trạch Chấn và Tốn

Trạch Chấn và trạch Tốn đều có ngũ hành là Mộc. Chấn quản 3 sơn là Giáp, Mão, Ất và Tốn quản 3 sơn là Thìn, Tốn, Tỵ. Hai trạch này đều có trường sinh tại Hợi nên Phúc đức sẽ khởi tại Hợi. Nhà có phương vị Giáp, Mão, Ất, Thìn, Tốn, Tỵ cũng đều khởi phúc đức tại phương Hợi.

Nhà trạch Ly

Nhà trạch Ly có ngũ hành là Hỏa. Trạch Ly quản 3 sơn là Bính, Ngọ, Đinh và có trường sinh tại Dần. Vì thế nên khởi Phúc đức tại Dần. Nhà phương Bính, Ngọ, Đinh cũng đều khởi Phúc đức tại phương Dần.

Ca quyết khởi Phúc đức

Để dễ nhớ hơn, tiền nhân đã khái quát nên một bài thơ để dễ dàng học thuộc. Bài thơ đó như sau:

Càn Hợi Tuất sơn tòng Tỵ khởi

Khảm Quý Nhâm địa hướng Thân cầu

Đoài Canh Tân vị phùng Xà Tẩu

Khôn Mùi Thân sơn Thân thượng tầm

Ly Bính Đinh vị thị hổ đầu

Tốn Tỵ Long thân Hợi vi thủ

Cấn Sửu Dần sơn phùng Hầu vị

Chấn Giáp Ất địa hướng Trư du

Bát quát Trường Sinh khởi Phúc đức

Vô nghĩa chi nhân bất khả cầu

Mỗi phương vị khi trổ phúc đức lại có ý nghĩa riêng của nó.

Xem thêm: Ý nghĩa cát hung của 24 vòng Phúc đức trong Bát Trạch